Historia

Po zakończeniu działań wojennych w Stanisławowie czytelnictwem zajęła się nauczycielka Maria Ciesielska, która zorganizowała małą bibliotekę z 115 książek ofiarowanych przez osoby prywatne. W 1946 roku biblioteka mieściła się w lokalu szkoły podstawowej i prowadziła ją Stefania Trąbińska. Początkowo była czynna raz w tygodniu, później dwa razy w tygodniu i w niedzielę. Księgozbiór został wzbogacony o dwie walizki książek wypożyczonych z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Mińsku Maz. Na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece państwa nad zbiorami (z 17 IV 1946) w 1950 roku biblioteka otrzymała księgę inwentarzową i 1000 książek na własność. Prawie w każdej wsi powstały punkty biblioteczne, w których raz na kwartał wymieniano księgozbiór.

Od 1953 do 1956 roku w bibliotece pracowała Bogusława Gryz. Biblioteka była czynna 5 dni w tygodniu, jeden dzień był poświęcony na pracę w terenie. Z każdym rokiem powiększał się księgozbiór i ilość czytelników. W 1956 roku pracę podjęła Agnieszka Urbańska, w tym czasie biblioteka posiadała 3986 książek i 558 czytelników (razem z punktami). W 1969 roku księgozbiór wynosił 5516 woluminów, czytelników było 1006 i 10804 wypożyczeń. W tym roku było 11 punktów : Kolonie Stanisławów, Legacz, Mały Stanisławów, Ołdakowizna, Papiernia, Porąb, Retków, Rządza, Sokóle, Wólka Piecząca, Zalesie. W 1980 roku w bibliotece było 8371 książek, 928 czytelników i 12113 wypożyczeń. W 1973 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej dołączają filie w Ładzyniu i Pustelniku. W 1973 roku na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 o bibliotekach i Zarządzenia nr 103 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 listopada 1973 biblioteka otrzymuje Statut podpisany przez Naczelnika Gminy Krystynę Tkacz. GBP zostaje wpisana do rejestru instytucji kultury w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach pod pozycją 107. Na mocy Uchwały Nr XI/40/76 Gminnej Rady Narodowej w Stanisławowie z dnia 15 marca 1976 powołano Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie i w jego strukturę włączono Gminną Bibliotekę Publiczną. I tak jest do dziś. Pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych zlikwidowano punkty biblioteczne. W sierpniu 1987 roku wynajęto oddzielny pokój i ze zbiorów gminnej biblioteki wydzielono księgozbiór dla dzieci. Do pracy w tym oddziale zatrudniono Barbarę Bąkowską z Gminnego Ośrodka Kultury, która pracowała do końca 1990 roku. Potem etat zlikwidowano. W 1987 roku po 31 latach pracy na emeryturę odchodzi także Agnieszka Urbańska. Kierowanie biblioteką powierzono Wiesławie Czapskiej. W 1995 roku księgozbiór biblioteki wynosił 13507 tomów, czytelników było 449, wypożyczeń 4364 i 1210 udostępnień na miejscu. Natomiast w 2009 roku księgozbiór stanowił 14226 woluminów, 487 czytelników wypożyczyło 6081 woluminów, 187 książek udostępniono na miejscu, a 2095 osób skorzystało z internetu (3 komputery otrzymaliśmy nieodpłatnie z programu IKONKA z Ministerstwa Nauki Informatyzacji w 2005 roku.)( są to dane bez filii bibliotecznych).

Zakup nowości wydawniczych.

Do 1990 roku zakupu dokonywała Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Maz. Potem zakupy robiliśmy sami. Na początku wraz z bibliotekarką z filii jeździłyśmy autobusem do księgarń przy wydawnictwach, gdzie cena książek była zacznie niższa. Od 1993 roku nawiązaliśmy współpracę z hurtownikiem, który przywoził nowości na miejsce. Czasem otrzymywałyśmy książki pocztąnp. z Wydawnictwa Ossolineum z Wrocławia, Wydawnictwa Dolnośląskiego, "Książnicy" z Katowic. W latach 1993-94 biblioteka otrzymała 140 książek z Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim. W roku 2000 i 2001 biblioteka zakupiła 152 książki z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w latach 2005 - 2009 808 woluminów z Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Pozostałe środki pochodziły od organizatora. Tylko w 1991 roku Z. Pilch wpłacił swoje diety z posiedzeń organów samorządowych na zakup nowości wydawniczych. Poza zakupem biblioteka otrzymywała również dary od czytelników. Najwięcej książek biblioteka otrzymała od Moniki Kaim, Bożeny Kupiec, Czesławy Kaim, Cezarego Góralskiego, Leokadii Ochman, Marii Tabor, Przemysława Filla, Renaty Redy za co w imieniu czytelników i własnym serdecznie dziękuję.

Praca kulturalno - oświatowa.

Poza podstawową działalnością związaną z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka organizowała wiele konkursów związanych z rocznicami literackimi, urodzinami pisarzy, czy uroczystościami związanymi ze środowiskiem. Wymienię tylko najważniejsze. W okresie PRL cyklicznie obchodzono" Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy,  "Człowiek - Świat - Polityka", "Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej", "Wiedza plonuje", "Złoty kłos dla twórcy, srebrny dla czytelnika", "Czytelnik przyprowadza następnego czytelnika", "Przyjaciele mojego dzieciństwa".W 1973 roku połączono obchody 450 lecia Stanisławowa z "Niedzielą na wsi". Te uroczystości były początkiem spotkań czytelników z pisarzami.

I tak kolejno w naszej bibliotece gościli :

1973 - Barbara Nawrocka i Adam Bahdaj
1975 - Tadeusz Chudy
1976 - Cezary Chlebowski
1983 - Jan Tetter
1984 - Alicja Patey - Grabowska
1985 - Cezary Leżeński
1987 - Marian Reniak
1988 - Danuta Wawiłow
1989 - Wojciech Dworczyk
1990 - Tadeusz Chudy
2004 - Dorota Gellner
2005 - Grzegorz Kasdepke
2006 - Wanda Chotomska
2007 - Grzegorz Kasdepke
2008 - Ewa Nowak
2009 - Dorota Gellner
2010 - Tomasz Trojanowski i Małgorzata Gutowska- Adamczyk

2011 - Agnieszka Frączek

2012 - Wojciech Widłak i Andrzej Karlikowski

2013 - Joanna Olech, Bogdan Kuć i członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego (promocja "Rocznika Stanisławowskiego" Zeszyt 1), Piotr Szczepankowski-Chełmoński wnuk poetki Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej.

2014 - Stanisława Gujska, Barbara Kosmowska, Bogdan Kuć i członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego (promocja "Rocznika Stanisławowskiego" Zeszyt 2)

2015 - Dorota Gellner

Spotkania pisarzy z czytelnikami odbywały się najczęściej w szkołach, Gminnym Ośrodku Kultury, a od 2004 roku w lokalu biblioteki lub sali audiowizualnej Gimnazjum. Przy okazji tych spotkań biblioteka organizowała różne konkursy : na najciekawszą ilustrację do utworów danego pisarza, napisanie recenzji, na największą ilość przeczytanych książek, na najciekawszy wiersz o bibliotece itp.

Od 1984 roku biblioteka przeprowadza eliminacje gminne konkursów recytatorskich : im. K. Makuszyńskiego, a od 2002 "Warszawska Syrenka" i konkursu im. M. Chełmońskiej - Szczepankowskiej. Lata 1988 - 2000 to okres, gdzie aktywnie w pracach biblioteki uczestniczą dzieci i młodzież. Organizowane są różne akademie okolicznościowe np. "Dzień Matki", " Dzień Dziecka", " Dzień Kobiet". W 1989 roku uroczyście odchodzono 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej, zorganizowano spotkanie z kombatantami. W 1993 roku w 75 rocznicę odzyskania niepodległości biblioteka z czytelnikami przygotowała montaż słowno- muzyczny zakończony złożeniem kwiatów pod pomnikiem poległych w walkach o niepodległość w latach 1914 - 1920 obywatelom naszej gminy. W 1993 roku przy Gminnej Bibliotece powołano teatrzyk. Kandydatów na aktorów było sporo, więc dzieci podzielono na dwie grupy. Wystawiono równocześnie dwie sztuki : "Jaś i Małgosia"(grały młodsze dzieci) i "Świniopas" (występowały starsze dzieci i młodzież). W styczniu 1995 roku w Gminnym Ośrodku Kultury wraz z 26 młodymi aktorami wystawiliśmy jasełka. Sala widowiskowa była zapełniona. Ktoś z publiczności podsunął pomysł, żeby dzieci zebrały do swoich rekwizytów pieniążki na lizaki, ale one postanowiły przekazać te zebrane pieniądze na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jasełka wystawiliśmy także w szkole w Pustelniku. 6 stycznia 1996 roku w Gminnym Ośrodku Kultury wystawiliśmyinną sztukę związaną z Bożym Narodzeniem. W 1997 roku na Dzień Dziecka wystawiliśmy spektakl "O dzielnym krawczyku". Zostaliśmy zaproszeni na przegląd teatrzyków w Węgrowie. W 1998 roku wystąpiliśmy w Mińsku Mazowieckim na III Przeglądzie Bibliotecznych Teatrów Dziecięcych ze sztuką "Świniopas". Z ważniejszych imprez organizowanych przez bibliotekę, dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się "Fortunowe koło na wesoło" przygotowane na wzór teleturnieju Koło fortuny. W okresie ferii biblioteka promowała książkę poprzez gry i zabawy literackie. Na uwagę zasługują również wieczory poezji np. w 1988 roku poświęcony kobietom,w 1989 roku poświęcony twórczości K. I. Gałczyńskiego, Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Śmierć księdza Twardowskiego była inspiracją do przygotowania w 2006 roku wieczoru poezji o różnych rodzajach miłości.
Biblioteka aktywnie włączała się do prac na rzecz środowiska. Od 1at współpracowała przy organizacji dożynek, zabaw tanecznych i innych imprez organizowanych przez GOK. W latach 1991-94, kiedy trudno było kupić książki, biblioteka zorganizowała 7 kiermaszy. Dochód z ostatniego kiermaszu został przekazany na konto Komitetu budowy sali gimnastycznej w Stanisławowie. Jednym z priorytetowych zadań biblioteki jest gromadzenie zbiorów regionalnych dotyczących życia społeczno - gospodarczego naszej gminy. Od 2000 roku zbierane są również wycinki z prasy dostępnej w bibliotece na temat naszego regionu.

Lokale biblioteki

Początkowo biblioteka mieściła się w lokalu Szkoły Podstawowej, potem w latach siedemdziesiątych przeniesiono księgozbiór do budynku prywatnego Pani Agnieszki Urbańskiej. Następnie w 1981 roku przeniesiono bibliotekę do dawnego lokalu Urzędu Gminy, czyli do budynku Gminnego Ośrodka Kultury od strony południowo - wschodniej. Po kilku latach tj. w 1983 roku ponownie wynajęto 2 pokoje u Pani Urbańskiej, a w 1987 roku jeszcze jeden oddzielny pokój na Oddział dla dzieci. 15 maja 1990 roku bibliotekę przeniesiono do budynku Urzędu Gminy z oddzielnym wejściem od strony południowej. 7 maja 1991 roku na wniosek Rady Gminy biblioteka przeprowadza się do lokalu po Gminnej Służbie Rolnej do trzech pokoików. 8 stycznia 1993 roku otrzymuje następny pokój, zagrodzona zostaje część korytarza na parterze UG i do dyspozycji biblioteki zostaje 5 pokoików, gdzie bardzo trudno utrzymać nadzór nad księgozbiorem. 26 lipca 2004 roku GBP otrzymuje nowy lokal, wspólny z biblioteką szkolną o pow.150 m2 i 30 miejscami siedzącymi dla czytelników, mieszczący się w Gimnazjum, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Ponadto obok znajduje się piękna sala audiowizualna przeznaczona na większe imprezy


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013