Regulamin czytelni internetowej

Biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do 4 komputerów podłączonych do intemetu z możliwością drukowania (odpłatność za stronę A4 - 40 gr).

1. Ze Stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni komputerowej mogą korzystać wzystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z bibliotekarzem.

2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

3. Indywidualna sesja internetowa może trwać pół godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekajacych na dostęp do komputera.

4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.

5. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pomograficznych i propagujących przemoc.

6. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu nie powinny być wykorzystywane w celach zarobkowych.

7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza biblioteki.

8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym. W przypadku pozostawienia plików zostaną one usunięte przez bibliotekarza.

9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

12. W przypadku stwierdzenia naruszania obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

13. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska
komputera na okres wskazany przez bibliotekarza.


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013