Regulamin Wypożyczalni

§ 1.

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszająey powinien okazać:

a. dowód osobisty
b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepelnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik ma obowiązek poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, szkoły.

6 Dane osobowe gromadzone przez bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie ul. Szkolna 4A 05-304 Stanisławów. Dane wykorzystane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

7. W czasie. gdy w domu czytelnika panuje choroba zakażna. nie może on korzystać z Wypożyczalni.

8. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


§ 2.

1. Wypożyczać można jednocześnie 4 woluminy na okres nie dłużej niż 30 dni.

2. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. l jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypozyczone przez innych czytelników lub sprowadzać je w miarę możliwości z innych bibliotek.

5. Czytelnicy do lat 15 mogą wypozyczać książki dla czytelników doroslych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych przez czytelnika książek dokonuje bibliotekarz.

Porady, Informacje

§ 3.

Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach. pomaga w doborze lektury. korzystaniu z katalogów. wydawnictw informacyjnych itp.

Obowiązki czytelnika

§ 4.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością komunalną. powinien tez zwrócić uwage na stan przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wartość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zalezności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

3. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może zamiast zagubionej lub zniszczonej książki zwrócić inny identyczny egzemplarz lub inną poszukiwaną przez bibliotekę książkę.

4. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 5.

1. Czytelnik. do którego biblioteka wysyłała upomnienia w sprawie zwrotu książek. pokrywa ich koszty.

2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do kierownika biblioteki.

§ 7.

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Wypożyczalni.


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013